બંધ

ટેન્ડર

ટેન્ડર
શીર્ષક વર્ણન શરુઆતની તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
કલેકટર કચેરી, નવસારી તથા તેના તાબા હેઠળની કચેરીઓ માટે રદ્દી-પસ્તી (વેસ્ટ પેપર) ઉપાડવાની સેવાઓ પુરી પાડવા માટેનું ટેન્ડર ફોર્મ અને ટેન્ડરની શરતો

કલેકટર કચેરી, નવસારી તથા તેના તાબા હેઠળની કચેરીઓ માટે રદ્દી-પસ્તી (વેસ્ટ પેપર) ઉપાડવાની સેવાઓ પુરી પાડવા માટેનું ટેન્ડર ફોર્મ અને ટેન્ડરની શરતો

22/06/2021 03/07/2021 જુઓ (856 KB)
કલેકટર કચેરી, નવસારી તથા તેના તાબા હેઠળની કચેરીઓ માટે રદ્દી-પસ્તી (વેસ્ટ પેપર) ઉપાડવાની સેવાઓ પુરી પાડવા માટેનુ ટેન્ડર ફોર્મ અને ટેન્ડરની શરતો

કલેકટર કચેરી, નવસારી તથા તેના તાબા હેઠળની કચેરીઓ માટે રદ્દી-પસ્તી (વેસ્ટ પેપર) ઉપાડવાની સેવાઓ પુરી પાડવા માટેનુ ટેન્ડર ફોર્મ અને ટેન્ડરની શરતો

26/05/2021 10/06/2021 જુઓ (3 MB)