બંધ

કોઈ ઇવેન્ટ નથી
  • કોઈ પોસ્ટ્સ મળી નથી
colnvs
કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજેસ્ટ્રેટ સુશ્રી ક્ષિપ્રા એસ. આગ્રે, આઈ.એ.એસ.

હેલ્પલાઇન નંબર્સ

  • નાગરિક કોલ સેન્ટર - ૧૫૫૩૦૦
  • બાળ હેલ્પલાઇન - ૧૦૯૮
  • મહિલા હેલ્પલાઇન - ૧૦૯૧
  • ક્રાઇમ સ્ટોપર - ૧૦૯૦
  • બચાવ અને રાહત કમિશનર - ૧૦૭૦
  • એલ્ડર લાઈન(વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે)- ૧૪૫૬૭