• કોઈ પોસ્ટ્સ મળી નથી

કોઈ ઇવેન્ટ નથી
  • કોઈ પોસ્ટ્સ મળી નથી
મુખ્યમંત્રીશ્રી ગુજરાત
માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી
કલેકટર, નવસારી
કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજેસ્ટ્રેટ ડૉ એમ. ડી. મોડિયા, આઈ.એ.એસ.