બંધ

કોણ કોણ છે

જિલ્લાની અગત્યની અધિકારીનીઓ ની વિગત.

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી
પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
કલેકટર, નવસારી અર્દ્રા અગ્રવાલ, આઈ.એ.એસ. કલેકટર , નવસારી collector-nav[at]gujarat[dot]gov[dot]in 912637244999 912637281540 જીલ્લા સેવા સદન, ગ્રીડ રોડ, કાલીયાવાડી, નવસારી
નિવાસી અધિક કલેકટર નવસારી શ્રી કે. જે. રાઠોડ નિવાસી અધિક કલેકટર dd-collector-nav[at]gujarat[dot]gov[dot]in 912637246299 જીલ્લા સેવા સદન, ગ્રીડ રોડ, કાલીયાવાડી, નવસારી