બંધ

કોણ કોણ છે

જિલ્લાની અગત્યની અધિકારીનીઓ ની વિગત.

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી
પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
colnvs સુશ્રી ક્ષિપ્રા એસ. આગ્રે, આઈ.એ.એસ. કલેકટર , નવસારી collector-nav[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02637244999 02637281540 જીલ્લા સેવા સદન, ગ્રીડ રોડ, કાલીયાવાડી, નવસારી