બંધ

શ્રી અમિત પ્રકાશ યાદવ, આઈ.એ.એસ.

amit sir

જીલ્લા સેવા સદન, ગ્રીડ રોડ, કાલીયાવાડી, નવસારી

ઇમેઇલ : collector-nav[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : કલેકટર , નવસારી
ફોન : 912637244999
ફેક્સ નંબર : 912637281540