બંધ

નગરપાલિકાઓ

ગણદેવી નગરપાલિકા

એસબીઆઇ બેન્ક નજીક ગણદેવી

ઇમેઇલ : np-gandevi[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 912634262339

નવસારી નગરપાલિકા

દુધ્યા તલાવ રીંગ રોડ, આશા નગર, નવસારી 396445

ઇમેઇલ : np-navsari[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 912637250253

બીલીમોરા નગરપાલિકા

સોમનાથ રોડ, રીપ લક્ષ્મી સોસાયટી, બીલીમોરા, નવસારી 396321

ઇમેઇલ : bilimoranagarpalica[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 912634289037

વિજલપોર નગરપાલિકા

સામુદાયિક હોલ વિજલપોર

ઇમેઇલ : np-vijalpor[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 912637257298