બંધ

અગત્યની નોટીશ કલેકટર કચેરી, નવસારી તથા તાબા હેઠળની કચેરીઓ માટે રદ્દી-પસ્તી ઉપાડવાની સેવાઓ પુરી પાડવા બાબતના ટેન્ડર ફોર્મ ખોલવાની તારીખમાં સુધારો કરવા બાબત

અગત્યની નોટીશ કલેકટર કચેરી, નવસારી તથા તાબા હેઠળની કચેરીઓ માટે રદ્દી-પસ્તી ઉપાડવાની સેવાઓ પુરી પાડવા બાબતના ટેન્ડર ફોર્મ ખોલવાની તારીખમાં સુધારો કરવા બાબત
શીર્ષક તારીખ View / Download
અગત્યની નોટીશ કલેકટર કચેરી, નવસારી તથા તાબા હેઠળની કચેરીઓ માટે રદ્દી-પસ્તી ઉપાડવાની સેવાઓ પુરી પાડવા બાબતના ટેન્ડર ફોર્મ ખોલવાની તારીખમાં સુધારો કરવા બાબત 06/07/2021 જુઓ (311 KB)