બંધ

નોટિફીકેશન

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

નોટિફીકેશન
શીર્ષક તારીખ View / Download
તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૦ સુધીના મુદત વધારા અંગેનું જાહેરનામું 18/05/2020 જુઓ (895 KB)
જાહેરનામું : કવોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ એરિયા મોજે.કડોલી ,તા.જલાલપોર જિ.નવસારી 08/05/2020 જુઓ (1 MB)
જિ.નવસારી જાહેરનામું : ૦૪-૦૫-૨૦૨૦ થી ૧૭-૦૫-૨૦૨૦ સીઆરપીસી કલમ-૧૪૪ તથા ધ ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ-૩૩ 04/05/2020 જુઓ (2 MB)
જાહેરનામું : કવોરન્ટાઇન અને કન્ટેનમેન્ટ એરિયા મોજે. ફડવેલ , ઘેકટી અને ટાંકલ તા. ચીખલી 30/04/2020 જુઓ (1 MB)
શહેરી તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં દુકાનો ખોલવા /બંધ રાખવા અંગેનું જાહેરનામું 27/04/2020 જુઓ (2 MB)
જાહેરનામું : કવોરન્ટાઇન અને કન્ટેનમેન્ટ એરિયા મોજે. અંબાડા તા. નવસારી (ગ્રામ્ય) 23/04/2020 જુઓ (2 MB)
જાહેરનામું : કવોરન્ટાઇન અને કન્ટેનમેન્ટ એરિયા મોજે. આંતલીયા તા. ગણદેવી 22/04/2020 જુઓ (1 MB)
જાહેરનામું : કવોરન્ટાઇન અને કન્ટેનમેન્ટ એરિયા મોજે. હાંસાપોર તા. જલાલપોર 22/04/2020 જુઓ (2 MB)
સી.આર.પી.સી કલમ ૧૪૪ નું જાહેરનામું 14/04/2020 જુઓ (4 MB)
સી.આર.પી.સી કલમ ૧૪૪ નું જાહેરનામું 10/04/2020 જુઓ (6 MB)