બંધ

નોટિફીકેશન

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

નોટિફીકેશન
શીર્ષક તારીખ View / Download
જાહેરનામું: કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા – પટવા શેરી ,નવસારી, તા. જિ.નવસારી 03/06/2020 જુઓ (1 MB)
જિ.નવસારી : જાહેરનામું: અનલોક-૧, સી.આર.પી.સી. કલમ -૧૪૪ 31/05/2020 જુઓ (2 MB)
જાહેરનામું: ક્વોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા –મોજે: મોહનપુર તા.ગણદેવી જિ.નવસારી તા:૨૬/૦૫/૨૦૨૦ થી તા:૦૮/૦૬/૨૦૨૦ 26/05/2020 જુઓ (1 MB)
જાહેરનામું: કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા – વીરભદ્ર કોમ્પલેક્ષ , સ્ટેશન રોડ નવસારી , તા. જિ.નવસારી 26/05/2020 જુઓ (1 MB)
જાહેરનામું: કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા – નવસારી નગરપાલિકાનો ઠાકોરવાડી વાળો (ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧, ફાઇનલ પ્લોટનં. ૧૨૪ )નો વિસ્તાર તા. જિ.નવસારી) 25/05/2020 જુઓ (1 MB)
જાહેરનામું: ક્વોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા – વિજલપોર નગરપાલિકાનો અમરદીપ સોસાયટી વાળો વિસ્તાર તા. જલાલપોર જિ.નવસારી) 22/05/2020 જુઓ (1 MB)
જાહેરનામું: ક્વોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા –મોજે :સરૈયા તા.ચીખલી , મોજે.બોરસી-માછીવાડ તા.જલાલપોર ,મોજે. મોહનપુર તા.ગણદેવી જિ.નવસારી 21/05/2020 જુઓ (2 MB)
ક્વોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ વિસ્તાર મોજે. કુકેરી તા. ચીખલી અને મોજે. વાંદરવેલા તા. વાંસદા 20/05/2020 જુઓ (2 MB)
નવસારી જિલ્લા : CRPC 144 સુધારા જાહેરનામું 20/05/2020 જુઓ (2 MB)
સી.આર.પી.સી કલમ ૧૪૪ જાહેરનામુ(18-05-2020) 19/05/2020 જુઓ (3 MB)