બંધ

હેલ્પલાઇન

હેલ્પલાઇન સમ્પર્ક માટે ના ફોન નં નીચે મુજબ છે
હેલ્પલાઇન ફોન નં
જિલ્લા આપાતકાલીન પ્રતિભાવ કેન્દ્ર ૧૦૭૭
બચાવ અને રાહત ના કમિશનર ૧૦૭૦
મતદારયાદી માટે હેલ્પલાઈન ૧૯૫૦
બાલ હેલ્પલાઇન ૧૦૯૮