બંધ

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

એસ બી ગાર્ડા કોલેજ

ટેલિફોન એક્સચેન્જ સામે, નવસારી - ૩૯૬૪૪૫

ફોન : +912637250277

દિનિશા દાબુ લો કોલેજ

ડાબુ જનરલ હોસ્પિટલ સામે, નવસારી – ૩૯૬૪૪૫

ફોન : +912637256093

નારણ લાલા કોલેજ ઓફ કોમર્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ

ભગવતી સંકુલ, સીતારામ નગર, એરુ ચાર રસ્તા પાસે, નવસારી - ૩૯૬૪૪૫

ફોન : +912637282601

નગરપાલિકાઓ

ગણદેવી નગરપાલિકા

એસબીઆઇ બેન્ક નજીક ગણદેવી

ઇમેઇલ : np-gandevi[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 912634262339

નવસારી નગરપાલિકા

દુધ્યા તલાવ રીંગ રોડ, આશા નગર, નવસારી 396445

ઇમેઇલ : np-navsari[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 912637250253

બીલીમોરા નગરપાલિકા

સોમનાથ રોડ, રીપ લક્ષ્મી સોસાયટી, બીલીમોરા, નવસારી 396321

ઇમેઇલ : bilimoranagarpalica[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 912634289037

વિજલપોર નગરપાલિકા

સામુદાયિક હોલ વિજલપોર

ઇમેઇલ : np-vijalpor[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 912637257298

વીજળી

દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ

દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, નવસારી ફોન : 912637258861