બંધ

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

નગરપાલિકાઓ

ગણદેવી નગરપાલિકા

એસબીઆઇ બેન્ક નજીક ગણદેવી

ઇમેઇલ : np-gandevi[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02634262339
Pincode: 396360

નવસારી નગરપાલિકા

દુધ્યા તલાવ રીંગ રોડ, આશા નગર, નવસારી 396445

ઇમેઇલ : np_navsari[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02637250253
Pincode: 396445

બીલીમોરા નગરપાલિકા

સોમનાથ રોડ, બીલીમોરા, નવસારી 396321

ઇમેઇલ : bilimoranagarpalica[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02634289037
Pincode: 396321