બંધ

વહીવટી માળખું

 

  • કલેકટોરેટ
  • સબ-ડીવીઝન
  • તાલુકા
  • મહેસુલી ગામો
  • મત વિસ્તાર