બંધ

લોકસભા ચૂંટણી 2024

મહત્વપૂર્ણ & સંપર્કો

મહત્વપૂર્ણ સંપર્ક નંબર
મતદાર હેલ્પલાઈન નં 1950
લેન્ડલાઇન નંબર- 02637-246577
ટોલ ફ્રી નં- 1800-233-2627
RO અને ARO સંપર્ક વિગતો ડાઉનલોડ કરો
માહિતી વેબ લિંક
ચૂંટણી સંબંધિત માહિતી માટે:-
મતદાર યાદીમાં તમારું નામ શોધો
ઓનલાઈન મતદારોની નોંધણી

cVIGIL એપ્લિકેશન

 

Google Play Store : ડાઉનલોડ કરો, iOS App Store : ડાઉનલોડ કરો

મતદાર હેલ્પલાઈન એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન
PWD એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો
Voter Turnout App
Google Play Store : ડાઉનલોડ કરો, iOS App Store : ડાઉનલોડ કરો

જાહેરનામું (લોકસભા ચૂંટણી 2024 )

 

https://elections24.eci.gov.in/; https://www.eci.gov.in/
   
સંપર્ક :

નાયબ જીલ્લા ચુંટણી અધિકારી:

ચૂંટણી શાખા, જીલ્લા સેવા સદન, નવસારી, 396445

ઇમેઇલ – deputydeo24[at]gmail[dot]com

ફોન નં: +91 2637 246577