બંધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
જિલ્લા પર્યાવરણ યોજના નવસારી 21/12/2020 જુઓ (757 KB)
અનલોક -૭ જાહેરનામું નવસારી જિલ્લો ૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી ૩૧-૧૨-૨૦૨૦.pdf 01/12/2020 જુઓ (6 MB)
અનલોક -૬ જાહેરનામું નવસારી ૦૨-૧૧-૨૦૨૦ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦.pdf 03/11/2020 જુઓ (4 MB)
સી.આર.પી.સી ૧૪૪ જાહેરનામું: Unlock 4 01/09/2020 જુઓ (4 MB)
અનલોક -૨ જાહેરનામું સીઆરપીસી કલમ – ૧૪૪ તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી ૩૧-૦૭-૨૦૨૦ નવસારી જિલ્લો 01/07/2020 જુઓ (2 MB)
જાહેરનામું: ક્વોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા – પોલીસ વસાહત , જુનાથાણા તા.જિ. નવસારી 06/06/2020 જુઓ (999 KB)
જાહેરનામું: ક્વોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા –મોજે મોજે: ભાટ તા.ગણદેવી જિ.નવસારી 05/06/2020 જુઓ (1 MB)
જાહેરનામું: કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા – પટવા શેરી ,નવસારી, તા. જિ.નવસારી 03/06/2020 જુઓ (1 MB)
જિ.નવસારી : જાહેરનામું: અનલોક-૧, સી.આર.પી.સી. કલમ -૧૪૪ 31/05/2020 જુઓ (2 MB)
જાહેરનામું: ક્વોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા –મોજે: મોહનપુર તા.ગણદેવી જિ.નવસારી તા:૨૬/૦૫/૨૦૨૦ થી તા:૦૮/૦૬/૨૦૨૦ 26/05/2020 જુઓ (1 MB)