બંધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
સી.આર.પી.સી ૧૪૪ જાહેરનામું: Unlock 4 01/09/2020 જુઓ (4 MB)
અનલોક -૨ જાહેરનામું સીઆરપીસી કલમ – ૧૪૪ તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી ૩૧-૦૭-૨૦૨૦ નવસારી જિલ્લો 01/07/2020 જુઓ (2 MB)
જાહેરનામું: ક્વોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા – પોલીસ વસાહત , જુનાથાણા તા.જિ. નવસારી 06/06/2020 જુઓ (999 KB)
જાહેરનામું: ક્વોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા –મોજે મોજે: ભાટ તા.ગણદેવી જિ.નવસારી 05/06/2020 જુઓ (1 MB)
જાહેરનામું: કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા – પટવા શેરી ,નવસારી, તા. જિ.નવસારી 03/06/2020 જુઓ (1 MB)
જિ.નવસારી : જાહેરનામું: અનલોક-૧, સી.આર.પી.સી. કલમ -૧૪૪ 31/05/2020 જુઓ (2 MB)
જાહેરનામું: ક્વોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા –મોજે: મોહનપુર તા.ગણદેવી જિ.નવસારી તા:૨૬/૦૫/૨૦૨૦ થી તા:૦૮/૦૬/૨૦૨૦ 26/05/2020 જુઓ (1 MB)
જાહેરનામું: કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા – વીરભદ્ર કોમ્પલેક્ષ , સ્ટેશન રોડ નવસારી , તા. જિ.નવસારી 26/05/2020 જુઓ (1 MB)
જાહેરનામું: કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા – નવસારી નગરપાલિકાનો ઠાકોરવાડી વાળો (ટી.પી. સ્કીમ નં. ૧, ફાઇનલ પ્લોટનં. ૧૨૪ )નો વિસ્તાર તા. જિ.નવસારી) 25/05/2020 જુઓ (1 MB)
જાહેરનામું: ક્વોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા – વિજલપોર નગરપાલિકાનો અમરદીપ સોસાયટી વાળો વિસ્તાર તા. જલાલપોર જિ.નવસારી) 22/05/2020 જુઓ (1 MB)