બંધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
ડ્રાફ્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ સર્વે રિપોર્ટ ફોર અધર ધેન ઓર્ડિનરી સેન્ડ એન્ડ ગ્રાવેલ મીનેરલ્સ 10/11/2023 જુઓ (10 MB)
કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિશેષાંક 2023 ગુજરાત સરકાર 17/05/2023 જુઓ (3 MB)
ડ્રાફ્ટ ડિસ્ટ્રિક્ટ સર્વે રિપોર્ટ ફોર ઓર્ડિનરી સેન્ડ એન્ડ ગ્રાવેલ મીનેરલ્સ 17/11/2022 જુઓ (10 MB)
કોવિડ-19 માં મૃત્યુ થયેલ વ્યકિતના વારસદારને સહાય માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ અરજી કરવાની કાર્યપદ્ધતિ 04/12/2021 જુઓ (437 KB)
અગત્યની નોટીશ કલેકટર કચેરી, નવસારી તથા તાબા હેઠળની કચેરીઓ માટે રદ્દી-પસ્તી ઉપાડવાની સેવાઓ પુરી પાડવા બાબતના ટેન્ડર ફોર્મ ખોલવાની તારીખમાં સુધારો કરવા બાબત 06/07/2021 જુઓ (311 KB)
કલેકટર કચેરી, નવસારી તથા તેના તાબા હેઠળની કચેરીઓ માટે રદ્દી-પસ્તી (વેસ્ટ પેપર) ઉપાડવાની સેવાઓ પુરી પાડવા માટેનું ટેન્ડર ફોર્મ અને ટેન્ડરની શરતો 21/06/2021 જુઓ (856 KB)
કલેકટર કચેરી, નવસારી તથા તેના તાબા હેઠળની કચેરીઓ માટે રદ્દી-પસ્તી (વેસ્ટ પેપર) ઉપાડવાની સેવાઓ પુરી પાડવા માટેનુ ટેન્ડર ફોર્મ અને ટેન્ડરની શરતો 26/05/2021 જુઓ (3 MB)
જિલ્લા પર્યાવરણ યોજના નવસારી 21/12/2020 જુઓ (757 KB)
અનલોક -૭ જાહેરનામું નવસારી જિલ્લો ૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી ૩૧-૧૨-૨૦૨૦.pdf 01/12/2020 જુઓ (6 MB)
અનલોક -૬ જાહેરનામું નવસારી ૦૨-૧૧-૨૦૨૦ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦.pdf 03/11/2020 જુઓ (4 MB)