બંધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
અગત્યની નોટીશ કલેકટર કચેરી, નવસારી તથા તાબા હેઠળની કચેરીઓ માટે રદ્દી-પસ્તી ઉપાડવાની સેવાઓ પુરી પાડવા બાબતના ટેન્ડર ફોર્મ ખોલવાની તારીખમાં સુધારો કરવા બાબત 06/07/2021 જુઓ (311 KB)
કલેકટર કચેરી, નવસારી તથા તેના તાબા હેઠળની કચેરીઓ માટે રદ્દી-પસ્તી (વેસ્ટ પેપર) ઉપાડવાની સેવાઓ પુરી પાડવા માટેનું ટેન્ડર ફોર્મ અને ટેન્ડરની શરતો 21/06/2021 જુઓ (856 KB)
કલેકટર કચેરી, નવસારી તથા તેના તાબા હેઠળની કચેરીઓ માટે રદ્દી-પસ્તી (વેસ્ટ પેપર) ઉપાડવાની સેવાઓ પુરી પાડવા માટેનુ ટેન્ડર ફોર્મ અને ટેન્ડરની શરતો 26/05/2021 જુઓ (3 MB)
જિલ્લા પર્યાવરણ યોજના નવસારી 21/12/2020 જુઓ (757 KB)
અનલોક -૭ જાહેરનામું નવસારી જિલ્લો ૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી ૩૧-૧૨-૨૦૨૦.pdf 01/12/2020 જુઓ (6 MB)
અનલોક -૬ જાહેરનામું નવસારી ૦૨-૧૧-૨૦૨૦ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦.pdf 03/11/2020 જુઓ (4 MB)
સી.આર.પી.સી ૧૪૪ જાહેરનામું: Unlock 4 01/09/2020 જુઓ (4 MB)
અનલોક -૨ જાહેરનામું સીઆરપીસી કલમ – ૧૪૪ તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી ૩૧-૦૭-૨૦૨૦ નવસારી જિલ્લો 01/07/2020 જુઓ (2 MB)
જાહેરનામું: ક્વોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા – પોલીસ વસાહત , જુનાથાણા તા.જિ. નવસારી 06/06/2020 જુઓ (999 KB)
જાહેરનામું: ક્વોરન્ટાઇન અને કન્ટેઇનમેન્ટ એરીયા –મોજે મોજે: ભાટ તા.ગણદેવી જિ.નવસારી 05/06/2020 જુઓ (1 MB)