બંધ

ગામ અને પંચાયતો

કુલ ગ્રામ પંચાયત : 368

ગામ પંચાયતો ની વિગત- નવસારી જીલ્લો
અ.નં. તાલુકાનું નામ ગામ પંચાયતો ની સંખ્યા ગામ પંચાયતો ની યાદી
1 ચીખલી 67 સૂચિ જુઓ
2 ગણદેવી 65 સૂચિ જુઓ
3 જલાલપોર 66 સૂચિ જુઓ
4 ખેરગામ 22 સૂચિ જુઓ
5 નવસારી 62 સૂચિ જુઓ
6 વાંસદા 86 સૂચિ જુઓ