બંધ

ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ

 

 • ક્લેક્ટર અને જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ
  • અધિક નિવાસી કલેક્ટર
  • ચીટનીશ
  • જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી
  • નાયબ કલેક્ટર અને પ્રાંત અધિકારી,નવસારી
   • મામલતદાર, નવસારી
   • મામલતદાર, જલાલપોર
  • નાયબ કલેક્ટર અને પ્રાંત અધિકારી,ચીખલી
   • મામલતદાર,ચીખલી
   • મામલતદાર,ગણદેવી
  • નાયબ કલેક્ટર અને પ્રાંત અધિકારી,વાંસદા
   • મામલતદાર,વાંસદા
   • મામલતદાર,ખેરગામ
 • જિલ્લા આયોજન અધિકારી
 • નાયબ જિલ્લા ચુંટણી અધિકારી