બંધ

એસટીડી અને પિન કોડ્સ

જિલ્લાની એસટીડી અને પીન કોડની વિગતો
ક્રમ નં તાલુકાનું નામ પીન કોડ એસટીડી કોડ
નવસારી ૩૯૬૪૪૫ ૦૨૬૩૭
જલાલપોર ૩૯૬૪૨૧ ૦૨૬૩૭
ચીખલી ૩૯૬૫૨૧ ૦૨૬૩૪
ખેરગામ ૩૯૬૦૪૦ ૦૨૬૩૪
ગણદેવી ૩૯૬૩૬૦ ૦૨૬૩૪
વાંસદા ૩૯૬૫૮૦ ૦૨૬૩૦