બંધ

અમારો સંપર્ક કરો

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ, કાલીયાવાડી, નવસારી,

ગુજરાત – ૩૯૬૪૨૭

ફેક્ષ નં: ૦૨૬૩૭૨૮૧૫૪૦

ઇમેઇલ: collector-nav[at]gujarat[dot]gov[dot]in