બંધ

શ્રી મનીષ પી. પટેલ

મામલતદાર, ખેરગામ

તાલુકા સેવા સદન, ખેરગામ

ઇમેઇલ : mam-kher-nav[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, ખેરગામ
ફોન : 912634220300