બંધ

શ્રી એસ. ડી. ચૌધરી

તાલુકા સેવા સદન, ગણદેવી

ઇમેઇલ : mam-gandevi[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, ગણદેવી
ફોન : 912634262436