બંધ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

એસ બી ગાર્ડા કોલેજ

ટેલિફોન એક્સચેન્જ સામે, નવસારી - ૩૯૬૪૪૫

ફોન : +912637250277

દિનિશા દાબુ લો કોલેજ

ડાબુ જનરલ હોસ્પિટલ સામે, નવસારી – ૩૯૬૪૪૫

ફોન : +912637256093

નારણ લાલા કોલેજ ઓફ કોમર્સ એન્ડ મેનેજમેન્ટ

ભગવતી સંકુલ, સીતારામ નગર, એરુ ચાર રસ્તા પાસે, નવસારી - ૩૯૬૪૪૫

ફોન : +912637282601